Istrazivanja i projektovanja za privreduJournal of Applied Engineering Science

FEASIBILITY DEMONSTRATION OF TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF PINE BURNT WOODS WITH THE AIM OF REESTABLISHMENT OF THE PINE STAND FROM THE SEEDS REMAINingIN TREE CROWNS AFTER A LOW FIRE


DOI: 10.5937/jaes14-10609
This is an open access article distributed under the CC BY-NC-ND 4.0 terms and conditions. 
Creative Commons License

Volume 14 article 394 pages: 391-400

Yuri Shirnin
Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola,Russia

Sergey Denisov
Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola,Russia

Aleksandr Shirnin
Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola,Russia

The following research deals with the issues of technologies of reforestation development of burnt pine trees stands. Middle-aged, ripening and mature pine stands, damaged by creeping fire, keep a stock of germinating seeds. The amount of pine seeds is sufficient for natural development of deciduous-pine growths under such conditions. A variety of machine systems and technologies are provided in order to secure available seed stock during the process of logging marketable timber within burnt wood stand areas. These systems would facilitate felling areas of burnt wood with advance growth.

View article

Anan.ev V.A. et al., (2005). Intermediate forest in northwest Russia. Joensuu: Finnish Forest Research Institute.

Averkiev, I.S. (1976). Zarazhennost gorelnikov entomovreditelyami v lesakh Mariyskoy ASSR i mery bor-by s nimi. U Problemy likvidatsii posledstviy lesnykh pozharov 1972 g. v Mariyskoy ASSR. (str. 86-93). Yoshkar- Ola: MarPI.

Chistyakov A.R., (1976). Estestvennoe vozobnovlenie v raznykh tipakh garey. U Problemy likvidatsii posledstviy lesnykh pozharov 1972 g. v Mariyskoy ASSR. (str. 68-75). Yoshkar-Ola: MarPI.

Demakov, Y.P. (2007). Postpirogennaya dinamika ksilofilnogo entomokompleksa v sosnovykh lesakh Mariyskogo polesya. Nauchnye trudy zapovednika ¬ęBolshaya Kokshaga¬Ľ, 2, 248-302.

Denisov, A.K. (1978). Lesnye pozhary v Mariyskoy ASSR i Gorkovskom Zavolzhe. U: Gorenie i pozhary v lesu. Tez. Dokladov i soobshcheniy 1-go vsesoyuznogo nauch.- tekhn. soveshchaniya, Krasnoyarsk. 38-40.

Denisov, A.K. (1978). Lesnye pozhary v lesnom srednem Zavolzhe v 1921 i 1972 gg. i ikh uroki. U: Gorenie i pozhary v lesu. Tez. Dokladov i soobshcheniy 1-go vsesoyuznogo nauch.- tekhn. soveshchaniya, Krasnoyarsk. 16-26.

Denisov A.K., (1954). Formirovanie smeshannykh drevostoev na svezhikh garyakh. Forestry, 10, 26-31.

Denisov, S.A. (1979). Regulirovanie roli berezy v estestvennom vozobnovlenii garey. Forestry, 7, 19-21.

Denisov S.A., (2015). Upravlenie lesovosstanovleniem na garyakh. Vestnik of Volga State University of Technology. Series: Forest. Ecology. Nature management, 27(3), 5-15.

Denisov S.A., (2011). Prognozirovanie lesovozobnovleniya na svezhikh sosnovykh gorelnikakh. U: Lesnye ekosistemy v usloviyakh izmeneniya klimata, Yoshkar-Ola. 181-183.

Dvoretskiy, M.L. (1976). Vliyanie pozharov 1972 goda na tovarnuyu strukturu sosnovogo drevostoya i nekotorye fiziko-mekhanicheskie kachestva drevesiny sosny. U Problemy likvidatsii posledstviy lesnykh pozharov 1972 g. v Mariyskoy ASSR. (str. 110-113). Yoshkar-Ola: MarPI.

Kalinin, K.K. (2012). Krupnye lesnye pozhary v lesnom srednem Zavolzhe i sistema lesokhozyaystvennykh meropriyatiy po likvidatsii ikh posledstviy. Yoshkar-Ola: PGTU.

Kupriyanov, N.V. (1994). Lesa i lesnoe khozyaystvo Nizhegorodskoy oblasti. Nizhny Novgorod: Volga-Vyatka Book Publishers.

Merrill R. Kaufmann, (2005). Restoration of ponderosa pine forests in the interior western U.S. after logging, grazing, and fire suppression. U Restoration of boreal and temperate forests. (str. 481-500). Washington: CRC Press.

Ornatskiy, A.N. (2014). Pozhary i ekologicheskaya bezopasnost lesov na primere Privolzhskogo Federalnogo okruga. Vestnik of Nizhny Novgorod State Agricultural Academy, 4, 207-219.

Perkins, J.L. (2015). Fire enhances whitebark pine seedling establishment, survival, and growth. Fire Ecology, 11(2), 84-99. doi:10.4996/fireecology.1102084

Sannikov, S.N. (2009). Evolyutsionnye aspekty piroekologii svetlokhvoynykh vidov. Lesovedenie, 3, 3-10.

Sannikov, S.N. (2014). Ekologicheskie katastrofy i mikroevolyutsiya populyatsiy. Eko-potential, 6(2), 42-54.

Shirnin, A.Y. (2014). Machine for combined timber skidding based forwarder and an analysis of its performance. Proceedings of the Volga State University of Technology. Series: Technological, 2, 218-223.

Shirnin, A.Y. (2016). Comparison of systems of cars for extreme conditions logging. Journal of Applied Engineering Science, 14(2), 206-212. doi:10.5937/jaes14-8980

Shirnin, A.Y. (2014). Energy efficient machine for the combined logging in extreme conditions logging. Modern problems of science and education, 6, Preuzeto sa http://www.science- education.ru/120-16640 2015 Dec 26.

Shirnin, A.Y. (2014). Ways of solution of timber harvesting problems in extreme conditions. Vestnik of Volga State University of Technology. Series: Forest. Ecology. Nature management, 2, 46-54.

Shirnin, A.Y. (2013). Modeling of tree fire blanks defeat chainsaw and technological module with winch. Modern problems of science and education, 6, Preuzeto sa URL: www.science-education.ru/113-10927

Shirnin, Y.A. (2014). Razrabotka parametrov oborudovaniya i tekhnologii dlya ekstremalnykh usloviy lesozagotovok. Yoshkar-Ola: VSUT.

Shirnin, Y.A. (2010). Combined skidding of wood with replacement technological units. Forestry journal, 2, 67-72.

Shirnin, Y.A. (2008). Technique of the substantiation of operating modes for technological modules at combined wood hauling. Vestnik of Volga State University of Technology. Series: Forest. Ecology. Nature management, 2, 51-59.

Trestsov, B.I. (1976). Lesa Mariyskoy ASSR i likvidatsiya lesnykh pozharov. U Problemy likvidatsii posledstviy lesnykh pozharov 1972 g. v Mariys- koy ASSR. (str. 5-14). Yoshkar-Ola: MarPI.

Preuzeto sa http://dop1952.ru/statues-statue_ id-1.html 2015 Jun 25.

Vorontsov, A.I. (1976). Prognoz razmnozheniya entomvrediteley v gorelnikakh i metody borby s nimi. U Problemy likvidatsii posledstviy lesnykh pozharov 1972 g. v Mariyskoy ASSR. (str. 94-101). Yoshkar-Ola: MarPI.

Yashnov L.I., (1930). Obzor issledovaniy lesovozobnovleniya na garyakh Maroblasti provedennykh kafedroy obshchego lesovodstva Kazanskogo instituta selskogo khozyaystva i lesovodstva. Proceedings of the Kazan Institute of Agriculture and Forestry, 18-26.