Istrazivanja i projektovanja za privreduJournal of Applied Engineering Science

PREVENTIVE ENGINEERing - SYSTEMS RISK ENGINEERing


ISSN: 1451-4117

E-ISSN: 1821-31977
Volume 3 number 9, pages: 17 - 28

Suzana Savic 
Faculty of Occupational Safety, Nis, Serbia

Miomir Stankovic 
Faculty of Occupational Safety, Nis, Serbia

Branislav Andjelkovic 
Faculty of Occupational Safety, Nis, Serbia

In this paper, contemporary concepts, research and complex system management methodologies are analysed. The characteristics of systems and preventive engineering as means of realizing the quality and risk management policy are presented. Risk management system and its place in the quality management system are given special attention. At the end of the paper, the basis for the integration of management and support systems are presented.

View article

1. Anđelković, B., 1998, Sistemski pristup u analizi bezbednosti tehnoloških sistema i oceni rizika, Zbornik radova sa konferencije Kvalitet životne sredine i ekonomski razvoj, Fakultet zaštite na radu, Niš, str. 188-197.

2. Анђелковић, Б., Станковић, М., 1998, Управление риском в трудовой и окружающeй среде в соответствии со стандардами ISO9000 i ISO14000, 6. международная конференция Проблемы управления безопасностъю сложных систем, Москва.

3. Anđelković, B., Stanković, M., Savić, S., (1996), Sistemski pristup u analizi zaštite od požara, Preventivni inženjering, godina IV, broj 1, Dunav Preving, Beograd, str. 28-35.

4. Архипова, Н.И., Кулъба, В.В., 1998, Управление в чрезвичайных ситуациях, Российский государственный гуманитарный университет, Москва.

5. Arsovski, S., (2001), Pristup razvoju i implementaciji integrisanog sistema menadžmenta- QMS/EMS/OHSMS/RM, Kvalitet, godina XI, broj 1-2, Poslovna politika AD, Beograd, str. 25-28.

6. Balaban, N., Ristić, Ž., Đurković, J., 1996, Principi informatike, Savremena administracija, Beograd.

7. Белов, П.Г., 1996, Теоретические основы системной инженерии безопасности, ГНТП “Безопасностъ” МИБ СТС, Moсквa.

8. Blanchard, B.S. and Fabrycky, W.J.,2002, Systems Engineering and Analysis (third edition), Prentice Hall, New Jersey.

9. Černiček, I., 1996, Teorija sistema, Stilos, Novi Sad.

10. Gereke, Z., 1995, Ekologija i organizacija, Znamen, Beograd.

11. Kendall, K.E.,Kendall, J. E., 2005, Systems Analysis and Design (sixth edition), Pearson Prentice Hall, New Jersay.

12. Kostić, S. B., (1995), Totalno upravljanje kvalitetom i sistemsko inženjerstvo, Kvalitet i standardizacija, godina 23, broj 1-2, str. 21-28.

13. Kostić, S. B., 1999, Uloga logistike u realizaciji ciljeva savremenog koncepta kvaliteta, 2. DQM Konferencija Upravljanje održavanjem ’99 - Uvodna izlaganja, ETITEX, Čačak, str. 50-63.

14. Kostić, S. B., (1993), Sigurnost funkcionisanja – karika koja povezuje sistem kvaliteta i kvalitet proizvoda, Kvalitet, godina III, broj 9-10, Poslovna politika AD, Beograd, str. 36-38.

15. Косяченко, С. А., и др., (1998), Моделы, методы и автоматизация в условиях чрезвичайной ситуации, Автоматика и телемеханика, Но 6, Москва, стр.3-36.

16. Krivokapić, Z., Vukčević, M., (2001), Integralni pristup - ISO9000:2000 + ISO14000, Kvalitet, godina XI, broj 1-2, Poslovna politika AD, Beograd, str. 22-24.

17. Kuljba, V.V., Stanković, M., Savić, S., (1999), Primena Petri-mreže za modeliranje rizičnih događaja, Prevetivni inženjering, godina VII, broj 2, Dunav Preving, Beograd, str. 23-36.

18. Papić, Lj., 1999, Konkurentno inženjerstvo: okvir projektovanja za održavanje, 2.DQM Konferencija Upravljanje održavanjem ’99 - Uvodna izlaganja, ETITEX, Čačak, str. 79-98.

19. Petrović, B., Dakić, R., 2002, Osnove teorije sistema, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.

20. Risk Management Program Standard, 1999, Produced by Joint Risk Management Program standard Team, DRAFT, pp 1-38.

21. Sage, A., 1995, Sistems Engineering for Risk Management, in Computer Supported Risk Management, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, pp 3-31.

22. Savić, S., Stanković, M., Kitić, T., 2003, Upravljanje kvalitetom i rizikom – osnova integrisanih sistema upravljanja, Zbornik radova sa 6. međunarodne konferencije Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću DQM- 2003, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Čačak. 30 Istraživanja i projektovanja za privredu 9 /2005

23. Simić, V., (2000), Merenje, kvalitet, izvrsnost, Kvalitet, godina X, broj 9-10, Poslovna politika AD, Beograd, str. 14-16.

24. Srđević, B., Radović, B., 1997, Sistemska analiza i informatika u upravljanju ekološkim sistemima, Zbornik radova sa EKOkonferencije ’97, Novi Sad, str. 295-300.

25. Stanković, M., Anđelković, B., Savić, S., (1990), O oceni rizika od požara i eksplozija u sistemu radne sredine, Požar-eksplozija, preventiva, broj 1-2, Institut za zaštitu od požara i eksplozija, Sarajevo, str. 31-38.

26. Stanković, M., Savić, S., Anđelković, B., 2002, Sistemska analiza i teorija rizika, Zaštita press, Beograd.

27. Srića, V., 1981, Sistem, informacija, kompjuter-primena sistemskog mišljenja u ekonomiji, Informator, Zagreb.

28. Stanojević, P., Mišković, M., 1997, Preventiva u postupcima projektovanja organizacionotehnoloških sistema, Zbornik radova sa savetovanja Preventivni inženjering u planiranju i organizaciji prostora, projektovanju tehnologija i objekata, Dunav Preving, Beograd, str. 30-35.

29. Understanding Risk Analysis, 1998, Produced by American Chemical Society, Internet Edition, pp 1-39.

30. Vauglan, E.J., Risk Management, 1997, John Wiley & Sons, New York.

31. Vujošević, M., 1999, Primena teorije pouzdanosti u analizi rizika, Zbornik radova sa međunarodne konferencije Tehnički sistemi i sredstva zaštite od požara, eksplozija, havarija i provala, Dunav Preving, Beograd, str. 21-27.

32. Vujović, R. i dr., 1997, Uticaj preventivnog inženjeringa na redukciju rizika i određivanje procenjene najveće štete, Zbornik radova sa savetovanja Preventivni inženjering u planiranju i organizaciji prostora, projektovanju tehnologija i objekata, Dunav Preving, Beograd, str. 21-27.